• Profil školy

    •  

     Název organizace: Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace

     Adresa organizace: Palackého náměstí 222/1, Boskovice 680 11

     telefon: 516 802 211

     fax: 516 453 559

     E-mail: info@gymbos.cz

     Web: www.gymbos.cz

     IČO: 62073109

     DIČ: CZ62073109, nejsme plátci DPH

     ID datové schránky: avnb89q

     RED-IZO: 600013294

     IZO: 102007934

     Bankovní spojení: 153 403 839/0300 ČSOB

     Škola je příspěvkovou organizací Jihomoravského kraje.

      

      

     Organizační struktura Gymnázia Boskovice:
     Ředitelka:
     Mgr. Alena Svanovská
     alena.svanovska@gymbos.cz

      

     Zástupci ředitelky:
     Mgr. Petr Drahoš, ICT koordinátor
     petr.drahos@gymbos.cz

     Mgr. Jaroslav Synek, koordinátor ŠVP
     jaroslav.synek@gymbos.cz

     Výchovná poradkyně:
     RNDr. Lada Bažantová
     lada.bazantova@gymbos.cz

     Metodik prevence:
     Ing. Pavel Kopecký, Ph.D.
     pavel.kopecky@gymbos.cz

      

     org_struktura

     Vymezení činností:
     Střední škola
     Školní jídelna

      

     Legislativní vymezení
     Zejména:
     školský zákon 561/2004 Sb, v platném znění,
     zákon č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, v platném znění,
     zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce, v platném znění,
     vyhláška 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání na konzervatoři, v platném znění,
     vyhláška 48/2005 Sb., o základním vzdělávání a některých náležitostech plnění povinné školní docházky, v platném znění,
     vyhláška 72/2005 Sb., o poskytování poradenských služeb ve školách a školských poradenských zařízeních, v platném znění,
     vyhláška 75/2005 Sb., o vzdělávání dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami a dětí, žáků a studentů mimořádně nadaných, v platném znění,
     vyhláška 107/2005 Sb., o školním stravování, v platném znění,
     vyhláška č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, v platném znění,

     Studijní obory
     Gymnázium vzdělává žáky ve studijních oborech:
     1. 79-41-K/41 Gymnázium: studium denní, délka studia 4 roky.
     2. 79-41-K/81 Gymnázium: studium denní, délka studia 8 roků.

     Ředitelka:
     Mgr. Alena Svanovská, byla potvrzena ve funkci Radou JMK dekretem, č.j. JMK 50470/2014 ze dne 15. 5. 2014

      

     Vymezení pravomoci a působnosti ředitele školy podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

     § 164 

     (1) Ředitel školy a školského zařízení
     a) rozhoduje ve všech záležitostech týkajících se poskytování vzdělávání a školských služeb, pokud zákon nestanoví jinak,
     b) odpovídá za to, že škola a školské zařízení poskytuje vzdělávání a školské služby v souladu s tímto zákonem a vzdělávacími programy uvedenými v § 3,
     c) odpovídá za odbornou a pedagogickou úroveň vzdělávání a školských služeb,
     d) vytváří podmínky pro výkon inspekční činnosti České školní inspekce a přijímá následná opatření,
     e) vytváří podmínky pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a pro práci školské rady, pokud se podle tohoto zákona zřizuje,
     f) zajišťuje, aby osoby uvedené v § 21 byly včas informovány o průběhu a výsledcích vzdělávání  dítěte, žáka nebo studenta,
     g) zajišťuje spolupráci při uskutečňování programů zjišťování výsledků vzdělávání vyhlášených ministerstvem,
     h) odpovídá za zajištění dohledu nad dětmi a nezletilými žáky ve škole a školském zařízení.

     (2) Ředitel školy zřizuje pedagogickou radu jako svůj poradní orgán, projednává s ním všechny zásadní pedagogické dokumenty a opatření týkající se vzdělávací činnosti školy. Při svém rozhodování ředitel školy k názorům pedagogické rady přihlédne. Pedagogickou radu tvoří  všichni pedagogičtí pracovníci školy.

     § 165 

     (1) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, dále
     a) stanovuje organizaci a podmínky provozu školy a školského zařízení,
     b) odpovídá za použití finančních prostředků státního rozpočtu přidělených podle § 160 až 163 v souladu s účelem, na který byly přiděleny,
     c) předkládá rozbor hospodaření podle závazné osnovy a postupu stanoveného ministerstvem.

     (2) Ředitel školy a školského zařízení, které zřizuje stát, kraj, obec nebo svazek obcí, rozhoduje o právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech
     a) přeřazení žáka nebo studenta do vyššího ročníku podle § 17 odst. 3 a povolení individuálního vzdělávacího plánu podle § 18,
     b) přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34 a ukončení předškolního vzdělávání podle § 35,
     c) odkladu povinné školní docházky podle § 37,
     d) převedení žáka do odpovídajícího ročníku základní školy podle § 39 odst. 2,
     e) přijetí k základnímu vzdělávání podle § 46, přestupu žáka podle § 49 odst. 1 a převedení žáka do jiného vzdělávacího programu podle § 49 odst. 2, povolení pokračování v základním vzdělávání podle § 55 odst. 2,
     f) přijetí ke vzdělávání ve střední škole podle § 59 a následujících, vyšší odborné škole podle § 93 a následujících a v konzervatoři podle § 88,
     g) přestupu, změně oboru vzdělání a přerušení vzdělávání podle § 66 a 97,
     h) opakování ročníku po splnění povinné školní docházky podle § 52 odst.6, § 66 odst.7 a § 97 odst.8,
     i) snížení nebo prominutí úplaty za poskytování vzdělávání a školských služeb podle § 123 odst. 4,
     j) podmíněného vyloučení a vyloučení žáka nebo studenta ze školy nebo školského zařízení podle § 31 odst. 2 a 4
     k) uznání dosaženého vzdělání podle § 70 a 100,
     l) povolení a zrušení individuálního vzdělávání žáka podle § 41.

     Odvolání proti rozhodnutí ředitele střední školy

     Rozhodnutí ředitele školy uvedené v § 165 odst. 2 písmeno a), d), f), g), h), i), j), k) a l) zákona č. 561/2004 Sb. podléhá správnímu řízení ve smyslu zákona č. 71/1967 Sb. o správním řízení (správní řád) v platném znění a vyhlášky č. 671/2004 Sb., kterou se stanoví podrobnosti o organizaci přijímacího řízení ke vzdělávání ve středních školkách. Proti rozhodnutí je možno se odvolat prostřednictvím ředitele školy ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Žerotínovo nám. 3/5, 601 82 Brno.

     Vnitřní směrnici podávání informací naleznete zde:

     Řešení stížností

     Pracovníci kompetentní k přijímání stížností

     Ředitelka školy: Mgr. Alena Svanovská
     Zástupci ředitelky: Mgr. Jaroslav Synek a Mgr. Petr Drahoš
     Administrativní pracovnice: Jaroslava Vitoulová

     Pracovníci kompetentní k vyřizování stížností

     Ředitelka školy: Mgr. Alena Svanovská
     Zástupci ředitelky: Mgr. Jaroslav Synek a Mgr. Petr Drahoš

     1. Postup při vyřizování stížností

     Přijímání stížností

     1) Stížnost doručená do školy poštou přijímá administrativní pracovnice školy, která je pověřena evidencí pošty. Stížnost doručenou osobně přijme ředitelka školy nebo zástupci ředitelky, a to zpravidla v písemné podobě. O ústní stížnosti, kterou nelze vyřídit ihned při podání, příjemce sepíše záznam, předloží jej stěžovateli k podpisu a zabezpečí bez zbytečného odkladu její řádnou evidenci a označení. Toto ustanovení se přiměřeně použije i u stížností podaných přenosem dat a u stížností neidentifikovaného stěžovatele.
     2) Stížnosti se přijímají každý pracovní den v pracovní době.
     3) Stížnost, jejíž prošetření a vyřízení náleží do působnosti jiného orgánu nebo organizace, než je Gymnázium Boskovice, příspěvková organizace, postoupí ředitelství školy těmto orgánům a organizacím k přímému vyřízení do 5 dnů ode dne přijetí a vyrozumí o tom stěžovatele. Ve stejné lhůtě vyrozumí i stěžovatele, pokud zjistí, že vyřízení stížnosti může přesáhnout lhůtu 10 dnů ode dne přijetí.

     Evidence stížností

     1) Za úřední evidenci, správné a včasné vyřizování ústních i písemných stížností odpovídá ředitelka školy.

     2) Úřední evidence stížností obsahuje:
     – datum podání, věc a přidělené číslo jednací,
     – jméno, příjmení a adresu stěžovatele,
     – označení organizace nebo osoby proti které stížnost směřuje,
     – předmět stížnosti,
     – kdy a komu byla stížnost předána k prošetření a vyřízení,
     – výsledek šetření a opatření ke sjednání nápravy,
     – datum vyřízení stížnosti, příp. prodloužení termínu lhůty pro vyřízení stížnosti.
     – údaje o stížnostech jsou ochraňovány podle Zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

     Vyřizování stížností

     1) Při prošetřování a vyřizování stížností jsou pověření zaměstnanci povinni:
     – prošetřit a vyřídit stížnost bez průtahů, hospodárně a v určených lhůtách,
     – objektivně a úplně prošetřit všechny její body, zjištění dokladovat,
     – výsledky šetření zhodnotit a rozhodnout, zda je stížnost oprávněná, částečně oprávněná nebo neoprávněná,
     – o výsledku šetření informovat stěžovatele,
     – u oprávněných a částečně oprávněných stížností vyžadovat opatření k odstranění zjištěných nedostatků,
     -spis v dané věci uzavřít a údaje o výsledcích šetření zapsat do evidence.

     2) Opakovaná stížnost bude ředitelstvím školy přezkoumána formálně a věcně a bude ověřeno, zda stížnost byla správně vyřízena. Neobsahuje-li další stížnost v téže věci nové skutečnosti a formální a věcné přezkoumání potvrdilo správnost vyřízení původní stížnosti, příjem stížnosti se nepotvrdí a stížnost nebude prošetřována.

     Lhůty k vyřízení

     a) Pokud není potřeba provést šetření na místě nebo na podkladě vyjádření jiných orgánů, činí lhůta k vyřízení podané stížnosti 10 dnů ode dne jejího doručení. Stížnosti, které nelze vyřídit do 10 dnů, musí být vyřízeny do 30 dnů. Tuto lhůtu lze prodloužit jen ve výjimečných případech. O důvodech musí být stěžovatel vyrozuměn.
     b) Stížnost se považuje za vyřízenou, jakmile po jejím prošetření byla učiněna opatření potřebná k odstranění zjištěných závad a stěžovatel je o tom vyrozuměn.
     c) O došlých, vyřízených a nevyřízených stížnostech s rozborem jejich obsahu, příčin zjištěných závad a s uvedením opatření provedených k nápravě zpracovává ředitelka školy zprávu.

     V Boskovicích dne 15.7.2015